Oslo Opens hederspris 2022 delt ut

Fra prisutdelingen på Oslo Opens åpningsfest 22. april. Foto: Jan Khür for Oslo Open.

Prisen ble delt ut til Atelier Kunstnerforbundet av styret i Oslo Open på deres åpningsfest på Kunstnernes Hus fredag 22. april.

Årets Oslo Open, som nettopp har gått av stabelen, er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon, etablert av kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner i 2000, der hovedaktiviteten er å arrangere åpne atelierer i april hvert år. Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med atelier i Oslo åpner sine dører for publikum.

Oslo Opens hederspris
Prisen skal hedre og ære de som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelierer, produksjon og arbeidsvilkår. Atelier Kunstnerforbundet er et pilotprosjekt og et nybrottsarbeid innen kunstformidling - med et skreddersydd utviklingsprogram med mentor, rådgivning og oppfølging av egen praksis, tilgjengelige prosjektmidler, reisetilskudd og eksterne veiledere. Atelierene er fordelt over to etasjer.

Formidling av kunst er så mangt. Kunstnerforbundets pilotprosjekt Atelier Kunstnerforbundet utmerker seg med interessante nye perspektiver og tanker rundt formidling av samtidskunst - som andre kunstinstitusjoner bør merke seg.

 

Fra loftet på Atelier Kunstnerforbundet i Kjeld Stubs gate 3. Foto: Kunstnerforbundet.

Målsetningen med Atelier Kunstnerforbundet
Formålet med Atelier Kunstnerforbundet er å tilrettelegg for gode arbeidsforhold for kunstnere og samtidig se nærmere på hvordan Kunstnerforbundet kan bidra til å styrke kunnskapsutvekslingen mellom kunstnere, kuratorer og andre faginteresserte. Den umiddelbare nærheten mellom kunstnerne, institusjonen og publikum byr på svært mange fordeler, både når det gjelder tilgang på fagkompetanse, nettverk og ressurser. Dette har gitt gode resultater både for kunstnerne involvert i programmet, for institusjonen og for det omfattende nettverket som deltar i formidlingen.

I 2018 valgte Kunstnerforbundet å takke nei til en fortsatt potensiell kommersiell leieinntekt i de to øverste etasjene (287 kvm) av bygget for å satse på Atelier Kunstnerforbundet, som kunstnerne Solveig Lønseth, Ahmed Umar, Hege Nyborg og Marthe Ramm Fortun - blant mange andre - har vært en del av. I dag er det Erika Stöckel, Karianne Stensland, Magdalena Kotkowska, Nikhil Vettukattil og Sille Storihle som disponerer atelierene.

Juryen begrunner tildelingen slik:

«Med denne utdelingen ønsker styret i Oslo Open å hedre Kunstnerforbundet for det betydningsfulle grepets som er gjort med å skape et nytt atelierprogram innenfor rammene av en etablert kunstinstitusjon. Dette grepet er ikke nytt, kunstnere har kombinert visningsrom og atelierfellesskap i lang tid – ja, det er faktisk så velkjent og utprøvd at det allerede tidlig. I denne begrunnelsen kan anbefales for flere, både i og utenfor kunstfeltet. Men velkjent betyr dessverre ikke velbrukt. Så når en kunstinstitusjon med 100 års historie gjør dette grepet, fortjener det oppmerksomhet. Tenk hvilket atelierprogram man kunne hatt dersom flere institusjoner hadde satt søkelys på produksjonsleddet slik Kunstnerforbundet har gjort. Med tro, kapital og samarbeidspartnere, har de satset på å skape et atelierprogram med tilhørende oppfølging, i eget bygg midt i Oslo!»

Et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Atelier Kunstnerforbundet har et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kunstnere, mentorer og veiledere hentes fra hele landet og fra utlandet. Det internasjonale nettverksarbeidet bidrar til å gi kunstnerne muligheter ut over landets grenser.

Kunstneren Ahmed Umar formidler. Foto: Kunstnerforbundet.

Nye perspektiver på formidling av samtidskunst
Et sentralt formål med Atelier Kunstnerforbundet er å nå ut til nye brukere av kunst. Formidlingsprogrammet består blant annet av workshops, kurs, seminarer, tekstproduksjon, møter, omvisninger og besøk av skoleelever, forskere, pensjonistgrupper, kunstsamlere, internasjonale kuratorer og lokale formidlingstiltak. Alle produksjonene har til felles at tiltakene når nye brukere av kunst og øker kompetansen hos de skapende kunstnerne, men også publikum.

Av andre institusjoner med ateliersatsninger kan nevnes Kunstnernes Hus i Oslo som har tilbudt atelier til kunstnere helt siden byggets nordfløy ble tegnet for Statens kunstakademi i 1930. Videre har Oslo kommune sin atelierordning med Rådhusatelierene i vestre tårn, tatt i bruk fra 1950, også det tegnet inn fra starten.

Kunstinstitusjonenes satsninger på ulike formidlingstiltak for å øke interessen for samtidskunst er mange – gjennom mange år. Få har lykkes i å nå ut, ikke minst til nye grupper. Når man studerer Kunstnerforbundets pilotprosjekt, Atelier Kunstnerforbundet, og dets mange prosjekter og resultater på de få årene det har eksistert, er det å håpe at de kan inspirere andre institusjoner til å følge opp og utvikle samme spor.

FAKTA
Atelier Kunstnerforbundet er støttet fra Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Fritto Ord. Prosjektet har også mottatt støtte gjennom Norsk Kulturråds aspirantordning og Oslo kommunes innovasjonsordning.

    Stikkord