Kunstavisen

Alt materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm og ta utskrifter til eget bruk. Uten særskilt avtale med Kunstavisen.no er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshavere til åndsverk.

Kontakt oss gjerne på redaksjonen@kunstavisen.no dersom du ønsker å bruke noe fra vårt nettsted i undervisning eller på annen måte.