Richard Serra, «Tilted Arc», 1981

Richard Serra: Tilted Arc, 1981. New York, USA. Film still from Richard Serra, Excerpted From ART / new York No.14: Public Sculpture, directed by Paul Tschinkel & Marc H. Miller, 1982.

Federal Plaza på nedre Manhattan i New York ble i åttiåra åsted for en langvarig og opprivende diskusjon om kunst i offentlig rom. I 1981 installerte den amerikanske skulptøren Richard Serra (1938–2024) sin massive, buete og skrånende Tilted Arc på plassen – en fire meter høy og nesten førti meter lang vegg i rustent stål som skar tvers gjennom det travle byrommet og snudde opp ned på vante bevegelsesmønstre. Det ble naturligvis bråk. I 1989 ble Tilted Arc fjernet etter langvarig dragkamp og protester.

Serra var på ingen måte interessert i å tilføre plassen noen form for estetisk forskjønnelse. Som tilfellet er med alle av Serras monumentalskulpturer lå meningen i det nære møtet med den både elegante og brutale formen, i opplevelsen den ga av hvordan rommet og stedet rundt forandret seg. Som et kunstverk ment for det offentlige rommet, anså Serra Tilted Arc som uløselig knyttet til stedet det var oppført.

– Jeg er ikke interessert i urban design eller kunstens nytteverdi. Enhver bruk av Tilted Arc er misbruk. Å flytte verket er å ødelegge det, sa Serra om skulpturen i debatten som fulgte. Den skulle stå der som en oppfordring til å tenke om byrommet som et sosialt og politisk bestemt rom hvor konflikter og forskjeller utspiller seg, like mye som et fysisk rom, og slik tvinge fram demokratisk bevissthet og deltakelse.

For ettertida har Tilted Arc og diskusjonen om verket bidratt til å sette premisset for den kunstteoretiske tenkningen om offentlig og såkalt stedsspesifikk kunst – altså kunst hvis mening er å finne i samspillet mellom verket og stedet det befinner seg. Serra bidro til å åpne for at kunst i det offentlige rommet kunne opptre med et aktivistisk innhold, motivert av en helhetlig forståelse av samfunn og fellesskap. Etter hvert skulle slike ideer få betegnelsen «new genre public art», noe som i norsk sammenheng, for eksempel, kan spores både i navnet og gavnet ved den institusjonelle endringen av det tidligere Utsmykkingsfondet for offentlige bygg til «Kunst i offentlig rom – KORO» i 2007.

Tilted Arc er siden demonteringen satt på lager og vil neppe bli vist igjen, i tråd med kunstnerens intensjon og ønske. Apropos norske forhold i den sammenhengen: Da Serra døde i slutten av mars ble det diskutert på sosiale medier om hvor i all verden Norges eneste Serra-skulptur Shaft, som sto plantet i bakken utenfor det tidligere Museet for samtidskunst, har tatt veien. Det verket er også lagt på langtidslagring «i påvente av bedre tider», ifølge en av Nasjonalmuseets ansatte. Siden Shaft er en skulptur kjøpt inn til samlingen og ikke et «nysjanger» stedsspesifikt kunstverk, er det vel rimelig å vente at det snart finner en prominent plass også på Vestbanen, til offentlig glede og frustrasjon.

    Stikkord