Vesentlig støtteordning borte med et pennestrøk?

Kristine K. Wessel, Kulturbyrået Mesén. Foto: Jon Gorospe

 

I statsbudsjettet for 2023 er posten «kultur som næring» kuttet med 25 millioner kroner, og ifølge Adresseavisa forteller Kulturdepartementet at «arbeidet med kultur og næring først og fremst skal løses av Innovasjon Norge».

Dette fant vi i Kulturbyrået Mesén ut da vi satte oss ned for å forberede en søknad til denne ordningen. Det betydelige kuttet har det vært nokså stille om, og det var med stor overraskelse vi så følgende melding på nettsiden:

Skjermdump fra Kulturdirektoratets nettsider, tatt 17. januar 2023.

24. november vedtok Stortinget et forslag fra Sosialistisk Venstreparti (SV). Vedtaket sier at regjeringen skal lage en «strategi for vekst innenfor kreativ industri». Regjeringen skal også «gjennomgå hele virkemiddelapparatet for kulturelle næringer og vurdere hvordan man kan sikre bedre koordinering».

Med et pennestrøk er likevel midlene som bidrar til å sikre vekst blant kunstnere og mindre aktører fjernet. Hvordan skal det fremover sikres at utprøvende, kunstneriske uttrykk prioriteres ved siden av prosjekter og næringer hvor det er enklere å se og måle kortsiktig profitt/vekst/suksess?

– En av våre oppgaver har vært å styrke de bedriftene som bidrar til å øke inntektsstrømmen direkte til kunstnerne. Vi mister muligheten til å nå en stor underskog, blant annet bedrifter som ikke kvalifiserer til å få tilskudd fra Innovasjon Norge, siteres Ken Stebergløkken, fungerende seksjonsleder kunstnerøkonomi og kreativ næring i Kulturdirektoratet, i Adressavisa 17. desember 2022

Med en så uventet annullering av ordningen for kulturell og kreativ næring blir spørsmålet: hvordan skal den langsiktige målsetningen om å styrke det profesjonelle apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere ivaretas? Vil det visuelle kunstfeltet «tape» i konkurranse med kreative næringer som eksempelvis dataspill, musikk og film? Vil Innovasjon Norge sikre arbeidet med å bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes? Og hva med fagmiljøet rundt Kulturdirektoratet, som er bygget opp i Trondheim – hvem sikrer at deres kompetanse tas videre til det beste for feltet?

For mindre virksomheter som Kulturbyrået Mesén betyr tilskudd fra ordningen for kulturell og kreativ næring at vi tør å satse på nytenkende og spennende ideer i komplekse, ofte tverrfaglige prosjekter med større grad av risiko. Følgene av kuttet er innskrenket mulighetsrom for dette i det frie kunstfeltet. Dette er 25 millioner kroner mindre til de gode prosjektene, opplevelsene og debattene som kan utvikle feltet og øke næringsgrunnlaget til billedkunstnere og kulturarbeidere.

Stikkord